1
برترین ها: برای ما ایرانی ها، سفر به هر کجای دنیا گران است. اقامت دائم EC بدین صورت است که شما اجازه حضور در این کشور و کشور های دیگر اتحادیه اروپا را خواهید داشت و لیکن در بعضی از این اقامت های دائم اجازه ورود افراد برای ورود به دیگر کشور ها وجود ندارد و در این زمینه کارگزاران و متخصصان کار در آلمان را می توان به عنوان مصداق معرفی کرد از مصادیق دیگر این اقامت دائم دانشجویان فارغ التحصیل از دان