1
براى افرادى كه به دنبال اقامت و تابعيت در كشورهاى اروپايى ميباشند، دلايل بسيارى وجود دارد. به گفته ی او پیش از این به نویسندگان تنها اجازه ی اقامت یک یا دوساله داده می شد و این افراد پس ازسپری کردن این دوره می بایست به کشور خود بازگردند و ازآنجا مجددا درخواست پناهندگی و اجازه ی اقامت کنند، درحالی که با مقررات جدید دیگر نیازی به این کارنیست و آنها می توانند درسوئد بمانند و به کارخودبپردازند.