1
متقاضیان با سرمایه گذاری در کشور مورد نظر می توانند برای خود و همسر و فرزندان تحت تکفل، مجوز اقامت امریکا را در مدت three ماه کاری پس از ارائه کامل مدارک، بدون ریسک دریافت کنند. چنانچه دارای مسکن نبوده و یا در چند شهرستان دارای مسکن می باشید، در این صورت مقیم و شهروند شهرستانی محسوب خواهید شد که خود شما دوست دارید و دارای ارتباط نزدیکی با آن شهرستان، مثلاً به دلایل داشتن روابط خانوادگی و یا واق