1
از تاریخ ۱۰ ماه ژوئن، برنامه مهاجرت به دانمارک از طریق طرح گرین کارت بسته شد. درخواست متقاضیانی که پیش از این تاریخ درخواست داده باشند همچنان رسیدگی خواهد شد. اخذ مدرک کارشناسی در دانشگاه های این کشور چهار سال به طول می انجامد این درحالیست که اخذ مدرک کارشناسی ارشد یک سال زمان می برد. بر این اساس برای همسر متقاضی 20% افزایش حداقل قیمت و برای هر فرزند 15% افزایش قیمت نسبت به حداقل میزان مورد نیا